Ortografia

 

Part de la gramàtica que ensenya la recta escriptura de les paraules i dels altres signes gràfics.

L'alfabet català

Els dígrafs

La síl·laba

Els diftongs

L'accentuació gràfica

L'accent diacrític

La dièresi

El guionet

La vocal neutra

La O i la U

Fenòmens de fonètica

Les lletres B/V

Les lletres P/B, T/D, C/G en posició final

IX/X, G/J, TX/IG

Les grafies M-N i MPT/MPC 

Les grafies L·L, H, R-RR

[ Ortografia ] Morfologia ] Sintaxi ] Lèxic ] Expressió escrita ] Xarxa ]