L'accentuació gràfica

 

Accent greu ( ` ): a, e oberta, o oberta

Accent agut ( ´ ): e tancada, o tancada, i, u

S’accentuen:

a) Els mots aguts acabats en vocal, vocal més s, en, in (posat que la i i la u no formin part d’un diftong decreixent): sofà, cafè, puré, camí, ressò, cançó, oportú, matalàs, espés, progés, dormís, arròs, seriós, abús, aprèn, entén, esplín.

b) Els mots plans no acabats en cap de les terminacions abans esmentades: àcid, pròleg, telèfon, exàmens.

c) Tots els mots esdrúixols: època, màxima, història.

d) En general no s’accentuen els monosíl·labs, excepte els que porten accent diacrític.

Ortografia                                       

L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] [ L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]