Els dígrafs

 

Son nexes de dues lletres que representen un sol so.

Inseparables: gu (guerra); qu (esquerra, quitrà); ig (rebuig); ix ( darrera vocal, en final de mot: peix, coix); ny (allunyar, Catalunya); ll (palla)

Separables: rr (guerra); ss (comissió); ix (intervocàlic: caixa)

                            Ortografia                                       

L'alfabet català ] [ Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]