L·L H R-RR

 

La L·L

En català un bon nom de paraules tenen, com en llatí o en italià, la ela geminada, és a dir, el so [l] repetit.

Les paraules amb els derivats corresponents, més usuals són:

Paraules que comencen en:

al·l: Al·là, al·legar, al·legoria, al·legro, al·leluia, al·lèrgica, al·licient, al·literació, al·locuació, al·lot, al·lucinar, al·lusió, al·luvió...

col·l: col·laborar, col·lapse, col·lateral, col·lecció, col·lecta, col·lectiu, col·lega, col·legi, col·lisió, col·locar, col·loqui...

il·l: il·lació, il·legal, il·legítim, il·lès, il·lícit, il·limitat, il·lógic, il·luminar, il·lusió, il·lustrar...

Paraules que acabin en:

-el·la: aquarel·la, bagatel·la, caravel·la, cel·la, Compostel·la, damisel·la, franel·la, fumarel·la, Marcel·la, mortadel·la, novel·la, ombrel·la, parcel·la, passarel·la, salmonel·la, varicel·la...

-il·la: axil·la, Camil·la, clorofil·la, goril·la, pupil·la, til·la, tranquil·la, vil·la (torre) [vila: població]

-il·lar: cavil·lar, destil·lar, oscil·lar, vacil·lar...

I les paraules: ampul·lós, apel·lar, bèl·lic, cal·ligrafia, cancel·lar, capil·lar, cèl·lula, circumval·lació, constel·lació, cristal·lí, el·lipse, estel·lar (però: estelat), excel·lent, fal·laç, fal·lera, flagel·lar, gal·licisme, idil·li, instal·lar, intel·ligent, interpel·lar, mal·leable, maxil·lar, medul·la, metàl·lic, mil·lenari, mil·lenni, mil·lèsim, mil·límetre, miscel·lània, mol·lusc, nul·la, pal·liar, pàl·lid, paral·lel, pel·lícula, penicil·lina, pol·len, protocol·lari, pul·lular, putxinel·li, rebel·lió, satèl·lit, síl·laba, sigil·lós, sol·licitar, xarel·lo, xitxarel·lo...

No duen l geminada: celebrar, alegria, elaborar, galant, milè, milió, revelar, selecció, solució...

La H

S'escriuen amb h:

Les paraules: haixix, ham, harmonia, heràldic, herba, hereu, hissar, hivern, hivernacle, hort, hulla, humitat...

Els mots cultes: hecatombe, hectolitre, hel·lènic, hemisferi, hemorràgia, heptàgon, hèrnia, hexàgon, higiene, hipèrbole, hipòtesi, homogeni, homicida...

Algunes interjeccions: ah!, oh!, eh?, hala, ehem...

S'escriuen amb h intercalada:

Les paraules: ahir, adherir, anihilar, aprehensió, conhort, cohesió, exhalar, exhaurir, inherent, inhibició, menhir, subhasta...

I els compostos: alhora, aleshores, tothom, tothora...

S'escriuen sense h:

Les paraules: avui, benaurat, cacauet, coet, malaurat, orfe, ostatge, orxata...

Els noms propis: Maó, Taüll, Ester, Judit, Elisabet

Les interjeccions: ui!, oi?, ai!, apa!

La R i la RR

S'escriu amb r:

A començament de paraula: raig, res, roba, rajola...

Darrere de consonant: enrabiar-se, conreu, folre...

S'escriu rr:

Entre vocals: terra, arròs, córrer...

Hi ha, però, una colla de mots compostos en els quals s'escriu r encara que estigui entre vocals:

    arítmic, antireligiós, autoretrat, multiracial, eradicar, extraradi, monorail, suprarenal, neorealisme, sobrerealitat, termoregulador, ultraràpid...

 

La R final

La r final de mot pot representar un problema ortogràfic ja que gairabé no es pronuncia mai.

1. Els infinitius s'escriuen amb r final (cantar, témer, dormir), tret dels de la segona conjugació que acaben amb -re (caure, moure)

2. Cal distingir les formes del perfet simple (cantà, serví...) de les del perfet perifràstic (va cantar, va servir...)

3. Les paraules acabades amb els prefixos de derivació següents porten r final:

-ar: bestiar, alzinar...
-er: fuster, ametller...
-or: negror, maror...
-dor: escalfador, venedor...

4. S'escriuen amb -r final les paraules derivades que presenten -r en alguna altra paraula de la mateixa família: clar (clara), segur (seguretat)...

Ortografia                                        .

L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] [ L·L H R-RR ]