IX/X G/J TX/IG

 

Les grafies X - IX

S’escriu x:

Ÿ A començament de paraula: xal, xerès, xiclet, xoc, xumet

Ÿ Darrere consonant: panxa, xarxa, arxiu, gronxador

Ÿ Darrere de i: guix, mixeta, clixé

Ÿ Darrere de u semivocal (diftong): rauxa, disbauxa, xauxa

 

S’escriu ix: Darrere les vocals:

Ÿ a: caixa, baix

Ÿ e: reixa, peix

Ÿ o: coixa, boix

Ÿ u: maduixa, gruix

 

Les grafies J - G

1. Davant de a, o, u cal escriure sempre J: jardí, joc, julivert

2. Davant e, i , normalment, s’ha d’escriure G: gerani, girafa, gibrell, gimnàs

3. Cal tenir en compte, però, que hi ha unes quantes paraules en les quals s’escriu j davant e:

v En les paraules en què hi ha els nexes -jecc- i -ject-: injecció, projecte,

v En el verb jeure: jec, jeus, jeu...

v En les paraules: jerarquia, jeroglífic, jersei, majestat i derivats

v En els noms hebreus: Jesús, Jeremies, Jerusalem, Jeroni, Jehovà

 

Les grafies TX - IG

S’escriu tx:

Ÿ A principi de paraula: txapela, txec, Txad

Ÿ Enmig de paraula: cotxe, botxí, metxa

Ÿ A final de paraula quan hi ha la mateixa grafia tx en el derivats: despatx - despatxar; esquitx - esquitxar; cartutx - cartutxera

S’escriu ig:

Ÿ A final de paraula quan hi ha les grafies j /g / tj / tg en els derivats:

bateig     batejar     desig     desitjar

boig        bogeria     lleig     lletgesa

Ortografia                                        .

L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] [ IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]