Els diftongs

 

Dues vocals que formen part d’una mateixa síl·laba constitueixen diftong en les condicions següents:

Diftongs creixents: vocals dèbils i, u -que actuen com a semiconsonants- més vocals fortes a, e, o, només en aquests casos: a) vocals i, u al començament de mot o entre dues vocals: io-de, io-gurt, hie-na, jo-ia, cre-uen ; b) vocal u darrere de g o q i davant de a, e, i, o : gua-nyar, qua-tre, ai-gües, qües-tió, lin-güís-ti-ca, quo-ci-ent

Diftongs decreixents: vocals fortes a, e, o més vocals dèbils i, u, o bé dues dèbils: em-pai-tar, fei-na, su-au, seu-re, rou-re, cui-na, riu-re, duu.

 

En tot altre cas no es produeix diftong: pa-ci-en-ci-a, ca-mi-ó, pu-e-ril.

 

                       Ortografia                                       

L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] [ Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]