La síl·laba

 

El nombre de síl·labes d’un mot correspon al nombre de vocals que té, separades per consonants o bé contigües que no formen diftong.

Cal tenir present:

  1. Una consonant intervocàlica forma síl·laba amb la vocal següent [ca-sa]

  2. Si ha dues consonants intervocàliques, la primera forma síl·laba amb la vocal anterior, i la segona, amb la vocal posterior, llevat que es tracti de p, b, c, g més l, r o t; d més r que no se separen. [can-vi]

 

pl:

pr:

pt:

bl: co-bla

br: so-bre

bt: du-bte (?)

cl:

cr:

ct:

gl:

gr:

gt:

dr:

 

 

  1. Si es donen tres o més consonants seguides, la tercera forma part de la síl·laba posterior, llevat que es tracti d’un grup integrat per les lletres esmentades al paràgraf anterior, que no se separa. [ subs-tan-cia, com-plir, res-clo-sa, sas-tre, mons-tre].

  1. Se separen els nexes intrevocàlics rr, ss, l.l, ix , i no se separen els nexes gu, qu, ll, ny. [ car-rer, pos-ses-si-ó, rei-xa, col-le-gi, se-guir, e-ti-que-ta, ras-pa-llar, mun-ta-nya ].

  2.  Es respecta la integritat del prefixos: an-hidre, con-hort, in-alterable, des-eixit, ex-ornar, sub-altern, trans-atlàntic; semblantment: nos-altres, vos-altres

               Ortografia                                       

    L'alfabet català ] Els dígrafs ] [ La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]