Les lletres B/V

 

1. S’escriu B:

a. Davant de l i r:

poble, blau, blat

pobre, brau, sembrat

b. Si trobem el so [p] a l’arrel d’un mot.

Així, de: sap: sabia

rep: rebut

llop: llobató

c. Darrere de m:

embenar, desimbolt, ambiciós, embolicar, tomba...

Hi ha, però, tres excepcions: circumval·lació, tramvia, triumvir

 

 

2. S’escriu V:

a. Darrere de n:

canvi, conversació, envà, enviar...

b. En les terminacions de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació:

-ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven

c. Si a l’arrel d’un mot trobem el so [u].

Així, de: beure: bevia

neu: nevada

hauré: havia

 

3. Hi ha una sèrie de mots cultes, els pseudoderivats, que deriven directament del llatí i no pas del primitiu català (derivat)

 

Mot primitiu

Derivats

Pseudoderivats

avortar

avortament

aborció, abortiu

calb

calba, calbejar

calvície

cervell

cervellet

cerebral, cerebel

corb (adj.)

corba

curvatura, curvilini

corb (ocell)

corbera

còrvids

deure

devia

dèbit

escriu

escrivent, escrivà

escriba

llavi

llaviejar

labial

lliure

lliurement

llibertat, liberal

moure

movia, moviment

automòbil, mòbil, mobilitzar

provar

aprovar, provador, provable (que es pot provar)

probable (que és possible),

probabilitat, probatori

 

4. També cal recordar les paraules següents que sovint són mal escrites perquè divergeixen respecte a altres llengües romàniques:

S’escriuen amb B

abans

berbena (planta)

corba

acabar

berruga

desimbolt

Àlaba

biga

embenar

arribar

Biscaia

oblidar

automòbil

bivac

rebentar

baf

bolcar

rebolcar

baró

boleiar

riba

basc

bufeta

ribera

bava

calb

saba

beina

comboi

sabó

bena (tira de fil)

corb

treballador

 

S’escriuen amb V

advocat

escovilló

raval

alcova

escrivà

raves

almívar

espavilar

rovell

arravatar

Esteve

avi

avall

esvelt

Savoia

avet

fava

sivella

avi

gavardina

tàvec

avorrir

gleva

taverna

avortar

govern

travar

canvi

gravar

trèvol

caravel·la

haver

vaixell

cascavell

javelina

vedella

cavall

l’Havana

vernís

civada

llavi

Vesuvi

covard

núvol

vogar

Còrdova

pavelló

voltor

endívia

prevere

 

envestir

provar, aprovar, comprovar

 

Ortografia                                        .

L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] [ Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]