L'alfabet català

 

Consta de les vint-i-sis lletres següents:

a: a

b: be - alta

c: ce

d: de

e: e

f: efa

g: ge

h: hac

i: i llatina

j: jota

k: ca

l: ela

m: ema

n: ena

o: o

p: pe

q: cu

r: erra

s: essa

t: te

u: u

v: ve -baixa

w: ve doble

x: ics o xeix

y:i-grega

z: zeta

   

 

Les lletres k, y (si no forma el dígraf ny) i w només apareixen en alguns noms propis i mots estrangers.

La lletra c amb diacrític, ç (ce trencada), representa en diverses posicions el mateix so que té la c simple davant de e o de i.

                            Ortografia                                       

[ L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]