La dièresi

 

La dièresi té dues funcions:

Indicar que cal pronunciar la u dels conjunts que, qui, gue, gui que, sense dièresi, és muda.

La u dels conjunts gua, guo, qua, quo sí que es pronuncia i, per tant, no duu mai dièresi.

Per indicar gràficament que una i o una u no formen diftong amb la vocal anterior o següent, es a dir, que es pronuncien en emissions de veu diferents. Distingim així les parelles següents:

Formen diftong

No formen diftong

rai

raïm

feina

cafeïna

riu

diürn

heroi

heroïna

peu

peüc

duia

conduïa

veien

obeïen

Convé tenir en compte que els derivats d’alguns cultismes porten dièresi encara que el mot primitiu tingui diftong.

Formen diftong

No formen diftong

fluid

fluïdesa

trapezoide

trapezoïdal

arcaic

arcaïtzant

europeu

europeïtzant

esferoide

esferoïdal

heroi

heroïcitat, heroïna

Hi ha altres paraules, la pronuncia de les quals no ens indica clarament si la i o la u formen o no diftong. Cal recordar que porten dièresi: traïdor, continuïtat, heterogeneïtat, suïcidi, diürètic...

 

Estalvi de la dièresi

No porten dièresi:

A. Les paraules en què la i o la u duen accent gràfic, segons les normes d’accentuació. Així escrivim suïssa, països, veïna, incloïa, però suís, país, veí, incloíem.

B. Les terminacions llatines -us, -um: Màrius (Mà-ri-us), Harmònium, pòdium, aquàrium...

C. Els mots compostos amb els prefixos anti-, -auto, co-, contra-, re-, semi-... antiinflamatori, autoinjectable, coincidència, contradicció, reincidir, semiindiferència... No es consideren compostos reüll i les formes del verb reeixir.

D. Els mots acabats en els sufixos -isme, -ista: egoisme, panteista. Però duen dièresi perquè no són compostos: proïsme...

E. L’ infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en vocal + ir

infinitiu: agrair, conduir, traduir

gerundi: agraint, conduint, traduint

futur: agrairé, conduiré, traduiré

condicional: agrairia, conduiria, traduiria

Els verbs amoïnar, aïllar,... sí que duen dièresi ja que pertanyen a la 1a conjugació.

 

Ortografia                                       

L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] [ La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]