Els possessius

 

Indiquen possessió, pertinença o una simple relació de correspondència d’algú o d’alguna cosa respecte al nom que determinen.

 

Possessius tònics singular plural

 

masculí

femení

masculí

femení

un posseïdor

meu

meva

meus

meves

 

teu

teva

teus

teves

 

seu

seva

seus

seves

més d’un

posseïdor

nostre

nostra

nostres

 

vostre

vostra

vostres

 

seu

seva

seus

seves

 

llur

llurs

 

Els possessius àtons es refereixen a un sol posseïdor. Avui dia només s’usen davant dels noms de parentiu i en alguna frase feta: Mon pare, En ta vida

singular

plural

masculí

femení

masculí

femení

mon

ma

mos

mes

ton

ta

tos

tes

son

sa

sos

ses

 

Morfologia                                        .

El substantiu ] L'adjectiu ] L'article ] Els demostratius ] [ Els possessius ] Els quantitatius ] Els indefinits ] Els numerals ] Els verbs ] Les preposicions ]