Els demostratius

 

Els demostratius indiquen la proximitat o la llunyania en l’espai o en el temps de la cosa de què es parla respecta a l’emissor.

 

singular

plural

demostratiu adverbial

 

masculí

femení

masculí

femení

 

pròxim

aquest

(aqueix)

aquesta

(aqueixa)

aquests

(aqueixos)

aquestes

(aqueixes)

aquí

(ací)

llunyà

aquell

aquella

aquells

aquelles

allí / allà

Les formes aqueix,... distingeixen la proximitat de l’emissor (aquest) de la del receptor (aqueix). Aquesta distinció es pot fer també amb ací / aquí.

Els demostratius fan d’adjectius quan determinen el substantiu:

Aquell noi El noi aquell

També poden fer de pronom, quan substitueixen un nom:

Aquesta és la que volia

Quan fan de pronoms, tenen unes formes neutres que substitueixen un antecedent neutre, inconcret o genèric:

pròxim: això

llunyà: allò

 

Morfologia                                        .

El substantiu ] L'adjectiu ] L'article ] [ Els demostratius ] Els possessius ] Els quantitatius ] Els indefinits ] Els numerals ] Els verbs ] Les preposicions ]