L'article

 

 

SINGULAR PLURAL

 

masculí

femení

masculí

femení

definit

el / l’

la / l’

els

les

indefinit

un

una

uns

unes

En català antic i actualment en alguns parlars occidentals s’usava lo, los en lloc de el, els.

L’article devant noms de persona: el Rafel, n’Hug, la Montse, l’Anna

L’article dels topònims: l’Hospitalet, el Cadí, el Japó, el Ter

L’absència d’article:

a) Els dies de la setmana que s’usen com a adverbis (és a dir, significant l’immediatament passat o vinent) no duen article. Quan s’usen com a substantius sí que en duen.

Dilluns vaig al teatre

El dilluns és el pitjor dia de la setmana

b) Davant d’infinitiu amb valor verbal

Prohibit (d’) abocar-se per la finestra

 

L’apòstrof

L’article s’apostrofa:

w Davant de mots començats en vocal o hac : l’herba, l’Òscar, l’àvia, l’ungla, l’hora

w Davant de signes o mots que es pronuncien amb una vocal inicial: l’1, l’11a

w Davant de les sigles, tant si es pronuncien com a mots corrents com si es lletregen, quan s’ajusten a les regles generals d’apostrofació: l’ICS, l’OTAN, l’FP

 

L’article no s’apostrofa:

w Davant de les paraules femenines que comencen per i, u, hi, hu àtones: la universitat, la indústria, la unió...

w Davant d’una i o una u que fa de consonant: la iaia, el iogurt, la UEFA

w En casos en què hi pot haver confusió: la ira, la asimetria, la anormalitat

w Per tradició: la host, la una (hora)

w En els noms de les lletres: la a, la ema, la efa

w Davant d’una hac aspirada: el hawaià, el hardware

 

Les contraccions

Els articles el, els, en quan es troben amb les preposicions a, de, per i la partícula ca (contració del mot casa) es contrauen, llevat que l’article hagi d’anar apostrofat amb el mot següent. Així:

a + el : al Va al col·legi (Però: va a l’institut)

de + el : del Torna del poble (Però: torna de l’hort)

per + el : pel Passa pel carrer (Però: passa per l’ermita)

ca + el : cal Va a cal Toni (Però: va a ca l’Agustí)

ca + en : can Sembla can seixanta (Però: vaig a ca n’Oriol)

a + els : als Vaig als Hostalets de Dalt

de + els : dels Aquest disc és dels Beatles

per + els : pels Passa pels llocs més arriscats

ca + els : cals Vaig a cals Domènec

També cal fer les contraccions amb les preposicions compostes cap a, per a, fins a, des de... (Vaig cap al nord, Aixó és per al meu fillol, Lluitarem fins al final).

 

Abstracció

Per expressar la condició d’abstracte o d’inconcret, cal utilitzar els mots: el, alló, la cosa que, aixó. El català no disposa de l’article lo com el castellà.

incorrecte

correcte

Lo millor que pots fer...

La cosa millor que pots fer...

Lo que et volía dir...

El que et volía dir...

Lo curiós és que...

El fet curiós/la cosa curiosa és que...

És lo que faltava

És el que/la cosa que/ faltava

Lo que dius és fals

Aixó que dius és fals

 

Intensificació

Per expressar la intensitat, s’usen les partícules que, si, quant, com, tant, tan

incorrecte

correcte

Lo bo que és !

Que n’és, de bo / que bo que és

és d’alló més bo / si n’és, de bo

Fes-ho lo més aviat possible

Fes-ho el més aviat possible

tan aviat com puguis

com més aviat millor

 

Locucions, dites i frases fetes

incorecte

correcte

A lo millor

A la millor, potser...

Tot lo més

A tot estirar, pel cap alt...

En lo referent a

Pel que fa a, referent a, respecte a...

Lo que són les coses !

Ves per on!, qui ho havia de dir!

Per lo menys

Almenys, si més no, pel cap baix

Per lo general

Generalment, en general

Per lo qual

Per la qual cosa, i per això

És lo de menys

Això rai...

 

Morfologia                                        .

El substantiu ] L'adjectiu ] [ L'article ] Els demostratius ] Els possessius ] Els quantitatius ] Els indefinits ] Els numerals ] Els verbs ] Les preposicions ]