L'adjectiu

 

L’adjectiu qualificatiu és una paraula variable (amb gènere i nombre) que modifica el nom tot indicant-ne qualitats.

ADJECTIUS DE DUES TERMINACIONS

SINGULAR

 

PLURAL

 

masculi

femení

masculí

femení

 

+A

+S

+ES

prim

prima

prims

primes

 

Sovint es produeixen modificacions [de masculí a femení]

c - q

inic

iniqua

inics

iniqües

g - gu

llarg

llarga

llargs

llargues

l - l·l

nul

nul·la

nuls

nul·les

t - d

eixerit

eixerida

eixerits

eixerides

c - g

cec

cega

cecs

cegues

u - v

gasiu

gasiva

gasius

gasives

leg - loga

homòleg

homòloga

homólegs

homològues

leg - lega

sacríleg

sacrílega

sacrílegs

sacrílegues

n intercalada

comú

comuna

comuns

comunes

e - a

ample

ampla

amples

amples

o - a

fondo

fonda

fondos

fondes

eu - ea

ateu

atea

ateus

atees

 

Ÿ Els adjectius acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx formen el plural masculí amb la terminació -os

-s

pagès

pagesa

pagesos

pageses

dolç

dolça

dolços

dolces

-x

annex

annexa

annexos

annexes

-ix

coix

coixa

coixos

coixes

-tx

gavatx

gavatxa

gavatxos

gavatxes

 

Els acabats en -s poden seguir dos models:

gris/grisa/grisos/grises

gras/grassa/grassos/grasses

 

Els adjectius acabats en -sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma de plural masculí

-sc

fosc

fosca

fosc/foscos

fosques

-st

honest

honesta

honests/honestos

honestes

-xt

mixt

mixta

mixts/mixtos

mixtes

-ig

boig

boja

boigs/bojos

boges

 

lleig

lletja

lleigs/lletjos

lletges

 

ADJECTIUS D’UNA TERMINACIÓ

A) Tenen una sola forma per al masculí i el femení

ACABATS EN

SINGULAR

PLURAL

EXCEPCIONS

-ble

amable

feble

possible

amables

febles

possibles

 

-al

-el

-il

igual

fidel

difícil

iguals

fidels

difícils

mal, anòmal, paral·lel, tranquil

-ar

-or

escolar

superior

escolars

superiors

avar, rar, incolor

-ant

-ent

amargant

elegant

prudent

obedient

amargants

elegants

prudents

obedients

sant, atent, content, valent, lent

-a

persa

agrícola

perses

agrícoles

 

-e (àtona)

alegre

jove

tènue

alegres

joves

tènues

negre, apte, culte, agre, còmode

 

B) Els adjectius acabats en -aç, -iç, -oç tenen una sola terminació en singular, però dues en plural

SINGULAR

PLURAL masculí

PLURAL femení

cap

capaços

capaces

fel

feliços

felices

prec

precoços

precoces

 

Morfologia                                        .

El substantiu ] [ L'adjectiu ] L'article ] Els demostratius ] Els possessius ] Els quantitatius ] Els indefinits ] Els numerals ] Els verbs ] Les preposicions ]