L'oració

 

Una oració es la unió d’un sintagma nominal i un sintagma verbal

 

O = SN + SV

 

Per delimitar les oracions que hi pugui haver en un discurs oral o escrit, convé tenir en comte que:

L’oració es una unitat d’entonació compresa entre dues pauses (marcades a l’escriptura per un punt, una coma...)

Ha de tenir un sentit complet (conceptual coherent o incoherent) i ha de ser gramatical.

Una oració és un enunciat independent i, per tant, no inclòs en cap altre unitat lingüística més àmplia.

 

El SN hi fa la funció de Subjecte.

El SV constitueix el Predicat (el nucli és un verb i pot necessitar la intervenció d'altres SN en funció de complement).

 

La Lluïsa llegeix

SN SV

 

La Lluïsa llegeix un llibre interessant

SN SV (complement)

 

Poden actuar com a subjecte d’una oració:

 

n Un SN, que pot ser represetat per:

Ÿ un nom (Julià, pa, blancor, cotxe...)

Ÿ un nom + complement de nom (un cotxe vell)

Ÿ un pronom (jo, tu, li, ho...)

Ÿ preposició + nom (Deixeu al calaix)

 

n Dos o més SN coordinats: Els atics i els principals són la seva obsessió

n Un infinitiu substantivat o no: Llegir bé és molt important

n Una oració sensera: El fet que tu li ho hagessis dit no li va fer gens ni mica d’il·lusió

 

 

Plou . Es menja bé aquí.

SV . oració de tipus impersonal (no tenen un SN subjecte)

 

(nosaltres) Sentíem la remor del vent

SN de subjecte el·líptic + SV

 

Els sous seran revisats pel gerent

oració passiva

 

 

Hi ha oracions compostes i poden obtenir-se per coordinació de dues o més oracions

La Maria obra la porta i el Jaume feia seure els convidats

 

Modalitat de l’oració: tenint en compte el seu sentit:

 

Ÿ enunciatives: En Joan seu en una butaca

Ÿ interrogatives: On seu en Joan ?

Ÿ exclamatives: Quin goig!

Ÿ de possibilitat: Deuran arribar més tard

Ÿ dubitatives: Tal vegada desconeixen els seus amics

Ÿ optatives: Tant de bo que vinguin

Ÿ exhortatives: Escriu-ho així

Sintaxi                                        .

[ L'oració ] El complement directe ] El complement indirecte ] Els complements circumstancials ] Els pronoms febles ] Els complements preposicionals ] Conjuncions de coordinació ] L'oració subordinada ] Oracions de relatatiu ] Adverbis i locucions adverbials ] Oracions subordinades adverbials ]