Conjuncions de coordinació

 

Les oracions coordinades solen ser unides per un mot d’enllaç o conjunció de coordinació, el qual indica el matís significatiu que les relaciona.

Conjuncions copulatives: Indiquen una simple unió entre les dues frases coordinades

Són: i, ni

L’Anna corre i la Maria salta

No es va encendre el llum ni va trobar els mistos

Ÿ i, ni poden enllaçar també parts d’una oració: Va menjar pa i xocolata

 

Disjuntives: Expressen una opció entre els termes que enllacen.

És: o ,de vegades reforçada: o bé

Funciona o no funciona ?

Pagueu-me en efectiu o bé feu-me un taló

Ÿ o també pot enllaçar elements d’una oració simple: Vols estudiar física o química ?

Ÿ La conjunció o també por ser utilitzada com a forma d’indicar una sinonímia: Aquella joia és de plata o d’argent ?

 

Distributives: Indiquen alternativa entre dues oracions.

Són: adés... adés ; així... com ; ara... ara ; entre... i ; el mateix... que ;

ja... ja ; l’una... l’altre ; mig... mig ; ni... ni ; no solament... sinó (que) ; o... o ;

sia... sia ; ...

No hi volen anar, ni que plogui ni que nevi

Adés l’agafava, adés el deixava

 

Adversatives: Expressen una oposició o matís contrari entre els elements que uneixen.

Són: però, sinó, tanmateix, ans, mes, així i tot, amb tot, sinó que, més aviat, per això, en canvi.

No l’hi volien, però al final l’hi van voler

Feia molt bon dia, i tanmateix duia el paraigua

Ÿ No hi ha que confondre sinó, conjunció adversativa, amb si no, conjunt format per la condicional si i la negació no.

No és aigua freda, sinó calenta

Si no va bé l’aigua freda, engega la calenta

 

Consecutives o il·latives: Són les que introdueixen una oració conseqüència de l’anterior.

Són: doncs, així, consegüentment, per tant, per consegüent, en conseqüència

Ja hi ha els músics ? Doncs, podem començar

M’agrada més el vermell; per tant, el compraré

Ÿ En català, doncs, sempre ha de tenir un valor consecutiu; mai causal (en aquest cas, les conjuncions que caldria emprar serien: perquè, ja que, car...)

Plou ? Doncs no sortirem (consecutiva)

No sortirem perquè plou (causal)

 

Continuatives: Indiquen continuïtat entre dues oracions.

Són: encara, més, endemés, així mateix, encara més, i tot, a més, d’altre banda, ...

L’han suspès i encara se’n riu

És un problema difícil; més, no el sabré resoldre

Ÿ També tenen sentit continuatiu l’adverbi així, el demostratiu això, el relatiu la qual cosa, i les locucions més ben dit, si es vol... També poden indicar continuïtat millor i pitjor.

Fora bo pagar-li de seguida; millor, al comptat

Sospiten que ets tu; més ben dit, en tenen proves

Sintaxi                                        .

L'oració ] El complement directe ] El complement indirecte ] Els complements circumstancials ] Els pronoms febles ] Els complements preposicionals ] [ Conjuncions de coordinació ] L'oració subordinada ] Oracions de relatatiu ] Adverbis i locucions adverbials ] Oracions subordinades adverbials ]