La lletra X

 

Representa un so compost en algunes paraules. Aquest so pot ser:

Ÿ sonor [gz]: en les paraules començades per ex- seguit de vocal o h

exemple, exercici, exemplar, exèrcit, exasperar, exhaurir, exhaust

Ÿ sord [ks]: en la resta, és a dir:

ü Entre vocals: fixar, luxe, sintaxi

ü A final de paraula: índex, fix, Fèlix

ü Entre consonant i vocal: marxisme

ü Davant de consonant: excursió, explicar, experiència

Lèxic                                        .

L'ús de ser i estar ] La essa sorda ] La essa sonora ] [ La lletra X ] Els mots compostos ] Locucions i frases fetes ]