La essa sonora

 

La essa és sonora quan en pronunciar-la vibren les cordes vocals. Aquest so es pot representar per s, z tenint en compte les indicacions següents:

1. A començament de paraula:

z : zairès, zebra, zinc, zona

2.Entre vocals:

s: cosa, cervesa, Ignasi, noblesa...

z: (en alguns mots cultes): amazona, nazisme, protozou, trapezi, paleozoic, espermatozou, esquizofrènia, bizantí, topazi, Ezequiel

3. Després de consonant:

z: guitza, alzina, pinzell, donzella, esmorzar, atzavara, etzibar, onze...

Són excepcions: els compostos de -fons, -dins, -trans: enfonsar, endinsar, trànsit...

Morfologia                                        .

L'ús de ser i estar ] La essa sorda ] [ La essa sonora ] La lletra X ] Els mots compostos ] Locucions i frases fetes ]