La sol·licitud o instància

 

La sol·licitud o instància és un document administratiu per mitjà del qual una persona adreça una petició a un superior o a un organisme públic o privat.

La sol·licitud té unes normes de redacció i d’estil ja establertes:

1. La redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa, i ha de mantenir un nivell de formalitat adequat a la intenció.

2. La informació ha d’estar distribuïda en els següents blocs

A. Dades personals

La informació bàsica és: nom i cognoms, DNI i adreça; a més hi poden constar altres dades segons cada cas: lloc i data de naixement, professió...

B. Exposició

En aquest apartat s’exposen les circumstàncies i causes que justifiquen la sol·licitud.

C. Sol·licitud

En aquest apartat s’exposa el que es demana

D. Peu

Ÿ Signatura de qui formula la sol·licitud

Ÿ Lloc i data de redacció del document (el dia i l’any amb xifres i el mes amb lletres)

Ÿ Destinació (en majúscules)

 

3. El tractament que fa servir el redactor per fer referència a ell mateix, a títol individual, és el de la primera persona del singular (exposo, sol·licito).

Quant al tractament del receptor, si és una entitat, s’adopta la tercera persona del singular; si és una persona, es fa servir el tractament de vós o de vostè.

D’altre banda, es tendeix a prescindir de certs tractaments de cortesia i s’usa el tractament de senyor / a.

Només si el receptor és una persona que ostenta un càrrec públic, sol rebre un tractament específic:

Ÿ Molt Honorable Senyor (M. H. Sr. / M. Hble. Sr.): president i expresident de la Generalitat i del Parlament

Ÿ Honorable Senyor (H. Sr. / Hble. Sr.): conseller i exconseller de la Generalitat, cònsols...

Ÿ Excel·lentíssim Senyor (Excm. Sr.): alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, delegat del Govern de l’Estat, governador civil, president del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia...

Ÿ Excel·lentíssim i Magnífic Senyor (Excm. i Mgfc. Sr.): rectors d’universitat

Ÿ Il·lustríssim Senyor (Im. Sr. / Il·.lm. Sr.): alcaldes (tret del de Barcelona), degans de facultats universitàries, presidents dels consells comarcals...

Ÿ Il·lustre Senyor (I. Sr. / Il·ltre. Sr.): diputats, senadors, síndic de greuges...

Exemple

Miquel Esteve i Pons, amb DNI 35422900 i amb domicili al c/ Verdi 11, 1º, 08040 , Barcelona,

EXPOSO: 

Que he tingut coneixement de la convocatòria de places per Odontologia en Centres d'Assistència Primària.

Que compleixo els requisits establerts per poder-m’hi presentar.

Per aquest motiu,

 

DEMANO: 

Que s'admeti aquest document i els annexes a fi que pugui ser valorat en el procés d'assignació de les esmentades places d'odontoestomatòleg.

 

Barcelona, 4 de Gener de 1996

 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. SERVEI DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Expressió escrita                                        .

La carta personal ] La carta formal ] El text argumentatiu ] El curriculum ] [ La sol·licitud o instància ]