El text argumentatiu

 

La finalitat del text argumentatiu és exposar una opinió, rebatre, convèncer o fer creure alguna cosa amb la intenció d’influir i modificar l’opinió del lector o de l’oient.

És el text propi dels editorials, dels articles d’opinió o de col·laboració, de les cartes al director...

És el tipus de text que permet més subjectivitat, i es destaca més que cap altre per la qualitat de les expressions i per la força suggestiva del contingut.

En aquest tipus de text hi ha generalment un títol representatiu per tal que el receptor se situï. En la introducció s’exposa la idea principal, la tesi; en el desenvolupament s’exposen els fets i els arguments documentats, -si és possible-, interrelacionats i ordenats segons el grau d'importància; per acabar es presenten les conclusions en forma d’un breu comentari final, basat en tots els arguments, que confirma la tesi o idea principal.

L’exposició ha de ser clara, amena i variada. El text ha d’estar ben cohesionat i no ha de tenir imprecisions. Hi abunden les expressions de causa, de conseqüència i els verbs d’opinió.

Estructura

INTRODUCCIÓ Tesi o idea principal

 

DESENVOLUPAMENT 

1r argument

2n argument ...

 

CONCLUSIÓ

q Per introduir la causa:

perquè     ja que     gràcies a     al fet que     amb motiu de

a causa de     per     vist que     atès que     com que

al fet que     per raó de     per tal com     per mor de 

considerant que

q Per introduir la conseqüència:

per tant     consegüentment     en conseqüència     

en conclusió    doncs     així doncs     així     en definitiva

cosa que l    a qual cosa     per això     per consegüent

q Per indicar oposició:

però     tanmateix     no obstant això     en canvi

sinó     ara bé     això no obstant     amb tot

en contra     al contrari

q Per indicar objecció:

per bé que     per bé     si bé     tot i (que)

encara que     baldament     mal que     a desgrat de

malgrat (que)

q Per expressar l’opinió

crec     trobo     em sembla

considero     sóc del parer     el meu parer és     que     

admeto     penso    estic convençut     comparteixo 

dissenteixo    estic a favor     estic en contra     m'oposo

Expressió escrita                                        .

La carta personal ] La carta formal ] [ El text argumentatiu ] El curriculum ] La sol·licitud o instància ]