El curriculum

 

El currículum o curriculum vitae és un document que es presenta, juntament amb una carta d’acompanyament o amb una sol·licitud, quan s’aspira a ocupar un lloc de treball en una empresa o en un organisme.

En un currículum, hi consten les dades relatives a la situació personal, els estudis, l'experiència professional i altres dades complementàries que depenen del tipus de lloc de treball al qual s’opta.

La redacció del text ha de ser breu, clara, precisa i esquemàtica. Les dades que hi han de constar són les següents:

1. Dades personals

a. Nom i cognoms

b. Data i lloc de naixement

c. Adreça i telèfon

d. DNI

e. Altres dades pertinents segons cada cas (situació militar, laboral, etc)

 

2. Formació

a. Estudis realitzats i titulacions obtingudes (centres i dades)

b. Cursets realitzats i altres estudis no reglats (durada, centre...), que pel contingut són d’interès per al lloc de treball al qual s’opta

c. Coneixement i domini d’idiomes segons les habilitats lingüístiques (entendre, parlar, llegir i escriure)

d. Estudis en curs

 

3. Experiència professional

Indicació, seguint un ordre cronològic, de les experiències professionals, fent-hi constar l’entitat o empresa, la categoria professional, el període...

 

4. Dades complementàries

Altres dades i observacions complementàries que l’aspirant cregui que poden ser d’interès en relació al lloc de treball al qual s’opta.

 

5. Datació

Expressió escrita                                        .

La carta personal ] La carta formal ] El text argumentatiu ] [ El curriculum ] La sol·licitud o instància ]